Om tävlingen

Tävlingsuppgift och bedömningskriterier

Tävlingsuppgiften är att försöka blicka in i framtiden och visa på möjliga lösningar för hur en familj kan tänkas leva och bo år 2049. Hur har boendeformen enfamiljshuset påverkats och utvecklats? Ny teknik möjliggör nytt tänkande även kring rumslighet och ytor - hur ser det hus ut som tar till vara nya tekniska möjligheter och samtidigt utvecklar sociala ytor? Hur kan huset i framtiden fungera som både mötesplats, arbetsplats och privat hem på ett hållbart sätt? Arrangören ser gärna lösningar som hjälper till att utveckla livskvalitet för den enskilda familjen såväl som en hållbar utveckling av samhället i ett större perspektiv. Stor vikt läggs vid det estetiska uttrycket så väl som vid funktionen. Tävlingen är en idétävling utan fysik plats, men idéerna ska vara applicerbara i ett nordiskt klimat med de förutsättningar och årstider som finns i norden.

Det som kommer att bedömas är:

- En god arkitektur i samspel med nya tekniska energilösningar och material med fokus på enfamiljshusets behov.
- Förslag på nya rumsliga ytor och samband utifrån de möjligheter som den nya tekniken ger enfamiljsboendet i en ny tappning.

Arrangör

Tävlingen arrangeras av Willa Nordic i samråd med Sveriges Arkitekter. Tävlingsform Tävlingen är en allmän idétävling öppen för studenter vid LTH, Chalmers, KTH, UMA, Konstfack, HDK, BTH, SLU Ultuna och SLU Alnarp. Det är även tillåtet att bilda team med studenter från andra universitet och högskolor med andra inriktningar relevanta för tävlingsuppgiften. Minst en i teamet ska studera vid ett av arkitekturprogrammen ovan.

Jury

Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury bestående av:

  • Karin Kjellson, arkitekt SAR/MSA, Theory Into Practice
  • Elisabeth Lindström, chefredaktör på Plaza Villa & Hus 
  • Peder Lamm, chefredaktör för Connoisseur och mediaprofil
  • Patrik Windisch, arkitekt SAR/MSA
  • Klas Fridsäll, VD Willa Nordic 

Juryns sekreterare är Tove Dumon Wallsten, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter.

Tävlingsgång

Juryn är utsedd av arrangören Willa Nordic, i samråd med Sveriges Arkitekter., och kommer att bedöma de inkomna tävlingsbidragen enligt följande: Innan de tre pristagarna presenteras, väljs de 10 främsta bidragen ut av juryn och presenteras på tävlingens hemsida www.bo2049.se. Möjligheten att rösta kommer att finnas på denna hemsida. Detta beräknas ske under november och december månad. Dessa röster påverkar inte juryns utlåtande, som redan är klart vid utgallringen av de tio finalisterna, utan ska ge oss en sk ”Folkets val” att presentera vid event/ prisutdelning.
1:a, 2:a och 3:e pris presenteras på ett event i Stockholm under våren 2017.

Pris och publicitet

Det vinnande tävlingsbidraget kommer att belönas med 20 000 kronor, andra pris med 10 000 kronor och tredje pris med 5 000 kronor. Utöver dessa prissummor kommer förslaget, om man är bland de tio utvalda bidragen, bli publicerad i olika digitala medier och presenteras i Plaza Villa & Hus. Där kommer även det vinnande bidraget och dess förslagsställare presenteras i en artikel. En målsättning är också att involvera vinnande förslagställande team i framtida utvecklingsarbete tillsammans med Willa Nordic.

Ägande och nyttjanderätt

Arrangören innehar den materiella äganderätten till tävlingsbidrag. De tävlande innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten för sina bidrag.

Godkännande

Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma ”Tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält 1998 - reviderat 2015”. Tävlingsprogrammet är godkänt av juryns ledamöter.